Informace o zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov - Úlibice“ na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí / odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence dne 18/08/2020 vydalo dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov - Úlibice“ na životní prostředí.

 

Do dokumentace je možné nahlédnout v úředních hodinách na OÚ Kněžnice. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci na Obecní úřad Kněžnice ve lhůt ě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce. 

Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP462.